Ilość kompletów Cena
0 0,00 zł
Email: Hasło: Zarejestruj Zapomniałeś hasła?
Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu
(Chorzów dn.: 2018.02.01)
 
ZMIANA z dnia. 12.03.2018 -> proszę przeczytać uwagę na końcu niniejszego ogłoszenia.

 

I. Zamawiający: NotaPress Jacek Zupok, 41-506 Chorzów, ul. Żelazna 20

II.A. Przedmiot zamówienia: dostawa wózków z podnoszonym blatem roboczym wg specyfikacji:

 • udźwig minimalny: 700 kg
 • udźwig maksymalny: 900 kg
 • minimalny format blatu roboczego: 1100 x 600 mm
 • maksymalny format blatu roboczego: 1300 x 700 mm
 • podnoszenie: mechaniczne lub hydrauliczne - nożne lub z napędem elektrycznym
 • wysokość minimalna blatu: od 10 do 450 mm
 • wysokość maksymalna blatu: od 1200 do 1600 mm
 • konstrukcja stalowa
 • koła poliuretanowe lub nylonowe lub teflonowe - gwarantujące maksymalny udźwig i bezawaryjną pracę
 • koła skrętne z hamulcami i/lub blokadami
 • liczba sztuk: 30

II.B. Przedmiot zamówienia: dostawa wózków wykładacza maszyny offsetowej marki Heidelberg model: SM-74 (2015r.):

 • udźwig minimalny: 350 kg
 • format blatu dopasowany do wykładacza: ok. 700 x 500 mm
 • wymagane przez wykładacz maszyny odpowiednie elementy konstrukcyjne (wpusty, uchwyty)
 • konstrukcja stalowa
 • koła poliuretanowe lub nylonowe lub teflonowe - gwarantujące maksymalny udźwig i bezawaryjną pracę
 • liczba sztuk: 15

III Wymagania zamawiającego w związku z przedmiotem zapytania:

 • podanie wartości netto oraz brutto przedmiotu zamówienia
 • podanie szczegółowej specyfikacji technicznej
 • można składać oferty łączące oba przedmioty zamówienia lub oferty na jeden z ww. przedmiotów
 • każdy z przedmiotów zamówienia należy zrealizować w całości, w terminie: od 15.03.2018 do 30.08.2018 (max. do 07.12.2018 r.)
 • podanie warunków płatności, gwarancji oraz dostawy
 • gwarancja minimum 12 miesięcy

IV Kryteria wyboru oferty - największa liczba punktów obliczona wg wzoru:

 • [ 100 pkt. x (cena oferty najtańszej) / (cena oferty ocenianej) ]

V. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są oferenci, którzy:

 • dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a oferentem, polegające w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 12 marca 2018 r. do godziny 15.00, w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej: dyrekcja@drukarnia.chorzow.pl

 

UWAGA!

W związku z formalnym wymogiem ogłoszenia zamówienia na portalu: Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie proszę o składanie ofert na podstawie i zgodnie z ogłoszeniem znajdującym się pod TYM ADRESEM:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1851 

Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do dnia 20.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szukasz konkretnego kalendarza?
Kliknij na Wyszukiwanie zaawansowane i przeglądaj tematycznie wszystkie kalendarze